Alfa-mezosaprobionti (Algae; Cyanobacteria)

alfa-mezosaprobionti

Vzhled

mikroskopický - jednobuněčný

Zařazení

bioindikátory > různí zástupci

Popis

Mezi alfa-mezosaprobiotny řadíme některé sinice a také méně náročné eukaryotické autotrofní organismy. Sinice reprezentují např. rody Oscillatoria (obr. A; B) nebo Arthrospira (obr C) nebo Spirulina. Z rozsivek patří do tétu skupiny indikátorů např, řada druhů rodu Navicula (obr. F; G) nebo Cymatopleura (obr. E). Dále reprezentují tuto skupinu četní zástupci krásnooček z rodů Euglena (obr. B; K; J) a Phacus (obr. H; I) nebo zelené řasy např. rod Chlamydomonas (obr. D), Micractinium (obr. L) nebo Chlorella. Z vláknitých řas je představitelem alfa-mezosaprobiontů např. Ulothrix – forma ze znečistěných vod. Častý je také výskyt prvoků – zejména zástupců nálevníků či bezbarvých bičíkovců, jejichž ekologické valence je ukazatelem alfamezosaprobity až polysaprobity zkoumaného vzorku.

Výskyt

Tyto organismy žijí ve vodách se středním obsahem organických látek a malým množstvím kyslíku. V těchto vodách probíhají aerobní i anaerobní procesy a vyskytují se v nich odolnější mikroorganismy, stejně jako méně náročné makroorganismy (z ryb např. kapři). Ukazatelem tohoto stavu vod je zpravidla společenstvo, ve kterém se ve větší míře vyskytují krásnoočka a některé typy zelených řas s kokální nebo bičíkatou stélkou. Častý je i výskyt prvoků (např. nálevníků) kteří jsou charakterističtí pro polysabrobiontní společenstvo.Také mnoho zástupců uvedených ve skupině beta-mezosaprobiontů přežívá i v těchto znečistěných vodách. Ve srovnání se společenstvem oligosaprobiontů či beta-mezosaprobiontů je tento typ společenstva obvykle druhově chudší, zato však bývá ve vzorku velký počet jedinců. Stupeň znečistění indikovaný alfa-mezosaprobionty je považován za nejvyšší míru přirozeného organického znečistění povrchových vod. Vyšší míru saprobity mají vody výrazně ovlivněné činností člověka, popř. vody odpadní.