O projektu

Databáze nabízí 120 úloh, přičemž mnohé z nich jsou si podobné. Jedním z cílů, který jsme při její tvorbě sledovali, bylo rozšířit seznam úloh, které jsou v dostupné literatuře uváděny jako tradiční, o úlohy další (alternativní) a nabídnout také úlohy nové. Každá úloha obsahuje kromě textové části vždy 3 fotografie a 3 odpovídající perokresby s popisem.

Databáze je určena středním (popř. základním) školám, úkoly jsou vybrány s ohledem na to, aby bylo možné je realizovat s běžným vybavením ZŠ a SŠ.

Databáze organismů je doplňkovou pomůckou. Je propojena hypertextovými odkazy s návody a má učitelům usnadnit situaci při shánění materiálu na praktika. Ať už se chce učitel sám ujistit o vzhledu rostliny či jiného organismu, nebo chce organismus ukázat žákům, najde jeho stručnou charakteristiku i s fotografií přímo na našem webu. Zařazení organismů v této pomocné databázi je silně zjednodušené, ale pro účel databáze dle našeho názoru dostačující. Někde užíváme pouze jména rodová, jinde i jména druhová. To je v souladu s účelem databáze. U mnohých rostlin i jiných organismů, které se užívají jako materiál, je možné užít jakýkoliv druh daného rodu. Pokud uvádíme pouze rodové jméno organismu, protože druh není blíže určen, či lze-li použít libovolný druh daného rodu, užíváme v latinském názvu zkratku sp. (species) ve smyslu – blíže neurčený druh, popř. jakýkoliv druh rodu.

Databáze činidel uvádí stručnou charakteristiku jednotlivých užívaných chemikálií s odkazy na jejich bezpečnostní listy. Stejně jako databáze organismů je i tato doplňkovou pomůckou a je propojena s návody.

Při tvorbě textových částí úloh jsme využívali dostupných zdrojů (odbornou literaturu i internet) – všechny najdete v uvedeném seznamu použitých zdrojů. V části „Metodické poznámky a doporučení“ jsou často zmíněny zkušenosti z praxe, některé poznámky se tedy mohou jevit jako subjektivní. Původní fotografie i perokresby jsou vlastním dílem autorů.

Pokud narazíte na nějaké nepřesnosti, popř. chyby v určení organismů nebo máte nějaké zajímavé postřehy, o které by stálo za to naše texty doplnit, prosíme, kontaktujte nás.

Jak používat databázi

Databáze umožňuje třídit úlohy podle několika kritérií. Protože bylo naší snahou učinit třídění úloh jednoduché a funkční, mohou být některé zadané údaje ne zcela přesné a vyčerpávající.

Pokud jde o kritérium obtížnosti, jako lehké označujeme úlohy, v nichž se s materiálem manipuluje jen minimálně. Pokud je pro přípravu preparátu objekt nutné řezat, popř. barvit, či je příprava preparátu jinak komplikovaná, řadíme úlohy mezi středně těžké. Několik úloh jsme zařadili mezi těžké, to jsou úlohy s komplikovanějším postupem, které již vyžadují určitou zručnost.

Kritérium časová náročnost uvádí orientační časový údaj, za který je možné úlohu realizovat. U úloh, v nichž jsou 3 úkoly obdobné (liší se jen ve využití jiných organismů jako materiálu), bude učitel pravděpodobně využívat pouze úkol jeden a bude jej v rámci praktik kombinovat s úkoly z úloh jiných.

Z hlediska materiálové náročnosti jsou jako lehké označené úlohy využívající materiál, který lze opravdu jednoduše pořídit (koupit v supermarketu, utrhnout opravdu kdekoliv), jako středně těžké úlohy s materiálem, za kterým už je potřeba se někam vypravit (např. do lesa, k rybníku apod.), a jako těžké označujeme úlohy, kde sehnání materiálu není úplně jednoduché a vyžaduje od učitele značnou dávku nadšení a v neposlední řadě i času.

V kritériu typ materiálu jsme zařadili kategorii volně rostoucí a kulturní rostliny, kterou používáme tehdy, pokud je použitý rostlinný materiál různorodý (např. jedna pokojová rostlina, jedna volně rostoucí rostlina a jedna polní plodina). V kategorii kulturní rostliny jsou zařazeny jak polní plodiny, tak rostliny pěstované pro okrasu či jiný účel (jde tedy o pojem kulturní rostliny v širším slova smyslu).

V záhlaví každé úlohy je pak uvedeno také roční období, ve kterém je vhodné (resp. možné) úlohu zařazovat. Při výběru ročního období jsme brali v úvahu běžný průběh počasí během roku a uváděli měsíce, kdy je materiál běžně dostupný v čerstvém stavu. Údaj považujte za orientační a přibližný – sezóna je v různých letech opožděná či urychlená, také v nížinách ve srovnání s vyššími polohami je vývoj vegetace posunutý i o několik týdnů, při mírné zimě lze naopak, zejména v některých oblastech ČR, řadu materiálu sehnat po celý rok. Materiál je také možné shánět ve sklenících, pro účely praktik pěstovat anebo konzervovat a pak jsme na vegetační sezóně nezávislí. Pokud úloha pracuje s více druhy materiálu, jež je z hlediska ročního období různě dostupný, volili jsme zařazení podle „většiny“ (tzn., pokud např. úloha využívá dvou pokojových rostlin dostupných kdykoliv a jedné volně rostoucí dostupné od dubna do září, je zařazena mezi úlohami „dostupné po celý rok“).

U každé úlohy nahoře je ikonka, pomocí níž lze převést návod do souboru ve formátu pdf a to v takové podobě, aby byl použitelný jako návod k práci pro žáky. V tomto vygenerovaném návodu není obsažena část metodické poznámky a doporučení, protože ta je určena pedagogům a nikoliv žákům. V databázi bude průběžně docházek k drobným opravám a aktualizacím. Tyto drobné změny se v pdf neprojeví ihned, ale vždy např. 1× do roka, kdy se pdf nově vygenerují.