Licenční smlouva o užívání autorského díla „Praktický průvodce mikrosvětem I.“,

které je zveřejněno ve formě internetové databáze http://mikrosvet.mimoni.cz, pro účely školní výuky.

UPOZORNĚNÍ: Uvádějte prosím své celé a skutečné údaje. Účty s neúplnýmy či smyšlenými údaji mohou být smazány.jako „uživatel“

a

„Občanské sdružení Ve škole i mimo ni“
IČ: 22663029
se sídlem Hlavatce 2, okres Tábor
jako „poskytovatel“

Uzavírají tuto Licenční smlouvu o užívání autorského díla „Praktický průvodce mikrosvětem I.“:

  1. Předmětem této licenční smlouvy je poskytnutí souhlasu s užíváním autorského díla Praktický průvodce mikrosvětem I., k němuž má poskytovatel smluvní výhradní licenci, obsahující rovněž souhlas autorů s poskytnutí sublicence dalším uživatelům díla.
  2. Poskytovatel uděluje nabyvateli nevýhradní sublicenci k bezplatnému užívání autorského díla pouze pro účely školní výuky žáků základních a středních škol nikoli k dalšímu rozmnožování a šíření autorského díla.
  3. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
  4. Uživatel se zavazuje neposkytnout autorské dílo ani jeho části třetí osobě, dále neužívat autorské dílo ani jeho části k účelům jiným, než uvedeným v bodě 2. Dále se uživatel zavazuje, že při tvorbě vlastního díla nepoužije autorské dílo ani jeho část, aniž by na použitý pramen neodkázal způsobem užívaným běžně ve vědeckých pracích obdobného charakteru. V případě nesplnění této povinnosti má autor právo od smlouvy odstoupit a požadovat náhradu vzniklé škody.
  5. Není-li ve smlouvě uvedeno jinak, řídí se tato smlouva a právní vztahy s ní související zákonem č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon).
  6. Uživatel se rovněž zavazuje, že neposkytne své přihlašovací údaje ve věcech souvisejících s poskytnutím sublicence dle této smlouvy k užívání třetím osobám.