Licenční smlouva o užívání autorského díla „Praktický průvodce mikrosvětem I.“,

které je zveřejněno ve formě internetové databáze http://mikrosvet.mimoni.cz,
pro tvorbu digitálních učebních materiálů (DUM) v rámci projektu EU peníze školám.

UPOZORNĚNÍ: Následující údaje budou figurovat na faktuře, která je oficiálním daňovým dokladem, uvádějte tedy prosím své celé a skutečné údaje. Účty s neúplnýmy či smyšlenými údaji mohou být smazány.jako „uživatel“

a

„Občanské sdružení Ve škole i mimo ni“
IČ: 22663029
se sídlem Hlavatce 2, okres Tábor
jako „poskytovatel“

Uzavírají tuto Licenční smlouvu o užívání autorského díla „Praktický průvodce mikrosvětem I.“:

  1. Předmětem této licenční smlouvy je poskytnutí souhlasu s užíváním autorského díla Praktický průvodce mikrosvětem I., k němuž má poskytovatel smluvní výhradní licenci, obsahující rovněž souhlas autorů s poskytnutí sublicence dalším uživatelům díla.
  2. Poskytovatel uděluje nabyvateli nevýhradní sublicenci k užívání tohoto autorského díla pro tvorbu digitálních učebních materiálů (DUM) v rámci projektu EU peníze školám, Oblast podpory 1.4 – Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách a 1.5 – Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách. Využívat toto autorské dílo pro tento účel je uživatel oprávněn až po zaplacení jednorázového poplatku.
  3. Jednorázový poplatek za použití kompletní databáze bez ohledu na počet vytvořených DUM je 100,–Kč (včetně DPH) a vztahuje se pouze na jednoho konkrétního uživatele, který uzavřel tuto smlouvu.
  4. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do ukončení realizace projektu.
  5. Uživatel se zavazuje neposkytnout autorské dílo ani jeho části třetí osobě, dále neužívat autorské dílo ani jeho části k účelům jiným, než uvedeným v bodě 2. Dále se uživatel zavazuje, že při tvorbě vlastního díla nepoužije autorské dílo ani jeho část, aniž by na použitý pramen neodkázal způsobem užívaným běžně ve vědeckých pracích obdobného charakteru. V případě nesplnění této povinnosti má autor právo od smlouvy odstoupit a požadovat náhradu vzniklé škody.
  6. Není-li ve smlouvě uvedeno jinak, řídí se tato smlouva a právní vztahy s ní související zákonem č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon).
  7. Uživatel se rovněž zavazuje, že neposkytne své přihlašovací údaje ve věcech souvisejících s poskytnutím sublicence dle této smlouvy k užívání třetím osobám.